Umowa o świadczenie usług ICSD Philipiak

Witamy w ICSD Philipiak.

Przed zaakceptowaniem Umowy powinni Państwo dokładnie przeczytać całą jej treść i w pełni poznać jej warunki, zwłaszcza klauzule ograniczające lub wyjątki. Klauzule ograniczające lub wyjątki są pogrubione lub wyróżnione w innej formie, aby zwrócić Państwa uwagę. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do warunków Umowy, prosimy o kontakt z odpowiednim działem biznesowym ICSD Philipiak. Nie mogą Państwo korzystać z usługi przed zapoznaniem się i zaakceptowaniem wszystkich warunków Umowy, odpowiednich umów i regulaminów itp. Po wybraniu opcji "uzgodnij i prześlij Umowę" (szczegółowe sformułowania znajdują się na stronie rejestracji) i zakończeniu procedury rejestracji, lub po skorzystaniu z usługi w jakiejkolwiek formie, uznaje się, że przeczytali Państwo i zaakceptowali powyższe ograniczenie Umowy i regulaminu. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Umowy, ICSD Philipiak ma prawo jednostronnie ograniczyć, zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi dla Państwa, a także ma prawo do dochodzenia swoich obowiązków.

Umowa o świadczenie usług (zwana dalej "Umową") jest podpisana przez Państwa i ICSD Philipiak sp z o.o.; siedziba: ul. Strazacka 63/65 w Warszawie (04-462) Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Polskich Krajowego Rejestru Sądowego; numer KRS: 0000708021; akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7010391767 (dalej: ICSD Philipiak) zawiera (ale nie tylko) Politykę Prywatności ICSD Philipiak oraz inne treści. W przypadku zmiany, ICSD Philipiak ogłosi ją za pomocą licencjonowanego oprogramowania wysyłając wiadomość bez dodatkowego powiadomienia. Po ogłoszeniu, zmieniona umowa i zasady stają się częścią Umowy automatycznie, bez dalszego powiadamiania Państwa w celu uzyskania zgody. W przypadku sprzeciwu wobec takich zmian, należy zaprzestać korzystania z usługi ICSD Philipiak; jeżeli będą Państwo nadal z niej korzystać, będzie to oznaczało, że nie mają Państwo zastrzeżeń do zmienionych zasad i zgadzają się na ich przestrzeganie.

  1. Definicje pojęć

1.1 Licencjonowane oprogramowanie oznacza system oprogramowania opracowany na zlecenie ICSD Philipiak, pobrany i zainstalowany oraz stosowany w określonych terminalach mobilnych systemu.

1.2 Usługi oznaczają usługi świadczone dla Państwa przez ICSD Philipiak i jej dostawców. Z takich usług mogą Państwo korzystać na mobilnym terminalu z licencjonowanym oprogramowaniem.

  1. Serwis

2.1 ICSD Philipiak oferuje Państwu usługi zarządzania inteligentnymi urządzeniami, na podstawie których mogą Państwo uzyskać dostęp do inteligentnych terminali na inteligentnej platformie ICSD Philipiak i jej dostawców poprzez Philipiak Home, oraz realizować wzajemne powiązania pomiędzy inteligentnymi urządzeniami. Zawartość usługi obejmuje zarządzanie inteligentnymi urządzeniami, powiązanie scen, raporty z analizy itp. Funkcje te mogą być optymalizowane lub modyfikowane w zależności od zmian zapotrzebowania użytkowników lub oceny dostawcy usług, a świadczenie usług może być zawieszone ze względu na regularną i nieregularną konserwację.

III. Zakres usług

3.1 ICSD Philipiak name udziela Państwu prawa do korzystania z produktu opartego na tym oprogramowaniu.

3.2 Zabrania się udzielania licencji, sprzedaży, dzierżawy, przekazywania, wydawania produktu w jakiejkolwiek formie oraz wykorzystywania produktu do innych celów komercyjnych.

3.3 Ze względu na ograniczenia dotyczące platformy przystosowania oprogramowania i terminali, mogą Państwo korzystać z licencjonowanego oprogramowania tylko na autoryzowanej platformie systemowej i terminalu; jeżeli zainstalują Państwo licencjonowane oprogramowanie na innych urządzeniach końcowych, może to spowodować uszkodzenie sprzętu lub funkcji oprogramowania.

3.4 Przyjmują Państwo do wiadomości, że licencjonowane oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie w celach niekomercyjnych, a instalacja, stosowanie i uruchamianie licencjonowanego oprogramowania jest zabronione. Jeżeli taka komercyjna eksploatacja jest konieczna, należy uzyskać wcześniejsze pisemne upoważnienie i pozwolenie ICSD Philipiak.

3.5 ICSD Philipiak i jego dostawcy mogą od czasu do czasu zmieniać, uaktualniać lub przenosić licencjonowane oprogramowanie lub odpowiednie funkcje, a także dodawać nowe funkcje lub usługi w systemie licencjonowanego oprogramowania. Jeżeli wyżej wymienionym nowym funkcjom lub usługom nie towarzyszą odrębne umowy, to są Państwo uprawnieni do odpowiednich funkcji i usług, co również jest przedmiotem Umowy.

3.6 Będą Państwo odpowiedzialni za dokładność, rzetelność, integralność i legalność wprowadzanych danych oraz legalność sposobu ich pozyskiwania, a także będą Państwo okresowo tworzyć kopie zapasowe danych i informacji.

3.7 Będą Państwo właściwie przechowywać numer konta i hasło. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek luki w bezpieczeństwie Państwa konta (w tym m.in. ujawnienia hasła użytkownika), powiadomią Państwo w odpowiednim czasie ICSD Philipiak, a ICSD Philipiak pomoże Państwu w podjęciu odpowiednich działań.

  1. Trzecia strona

4.1 Przyjmują Państwo do wiadomości, że niektóre usługi ICSD Philipiak i jej dostawców opierają się na oprogramowaniu lub usługach dostarczanych przez osoby trzecie. Usługa taka jest ustawiona w celu ułatwienia Państwu korzystania z niej, a od osoby trzeciej uzyskuje się niezbędne upoważnienie prawne.

4.2 Produkt zawiera pewne informacje i usługi osób trzecich. ICSD Philipiak i jego dostawcy nie kontrolują ani nie ponoszą odpowiedzialności za informacje i usługi osób trzecich.

4.3 Przyjmują Państwo do wiadomości, że ICSD Philipiak i jej dostawcy nie mogą zagwarantować, że licencjonowane oprogramowanie zawsze będzie korzystać z takich usług lub je zawierać, ani że w przyszłości będzie korzystać z innego oprogramowania dostarczanego przez tę samą osobę trzecią. Podobnie, może korzystać z podobnych usług dostarczanych przez inną osobę trzecią. Po zastosowaniu, wyżej wymienione odpowiednie oprogramowanie lub usługi podlegają niniejszej Umowie.

  1. Standard zastosowania usługi

5.1 Licencjonowanego oprogramowania należy używać w normalny sposób. Następujące sposoby naruszają standard zastosowania:

1) Wystawiania lub udostępniania wirusów komputerowych, robaków, złośliwych kodów lub oprogramowania, które celowo uszkadza lub zmienia system komputerowy lub dane;

2) Zbierania bez upoważnienia informacji lub danych innych użytkowników, na przykład adresu e-mail i tym podobnych;

3) Złośliwe korzystanie z produktu w sposób automatyczny, powodujący nadmierne obciążenie serwera, lub zakłócanie lub uszkadzanie serwera internetowego i łączy sieciowych w innych formach.

4) Próby odwiedzenia danych serwera lub danych komunikacyjnych produktu bez upoważnienia;

5) Zakłócanie lub uszkadzanie aplikacji produkcyjnej przez innych użytkowników.

5.2 Rozumieją Państwo i zgadzają się, że:

1) ICSD Philipiak ustali, czy narusza Pan/Pani powyższe standardy, i zawiesi lub odbierze Panu/Pani licencję na aplikację zgodnie z wynikami ustaleń lub podejmie inne ograniczenia zgodnie z umową.

2) ICSD Philipiak będzie bezpośrednio usuwać informacje naruszające prawo, lub naruszające cudze prawa, lub naruszające Umowę wydaną przez Państwa przy korzystaniu z licencjonowanego oprogramowania.

3) Jeżeli osoba trzecia poniesie szkodę z powodu naruszenia przez Państwa standardów stosowania, będą Państwo samodzielnie ponosić odpowiedzialność prawną w swoim imieniu oraz chronić i zabezpieczać ICSD Philipiak przed stratami lub dodatkowymi kosztami powstałymi z tego powodu. W przeciwnym razie ICSD Philipiak ma prawo do żądania odszkodowania.

4) Jeżeli ICSD Philipiak i jego dostawcy poniosą jakiekolwiek straty z powodu naruszenia przez Państwa odpowiednich przepisów prawa lub Umowy, zobowiązani są Państwo zrekompensować ICSD Philipiak i jego dostawcom straty i (lub) wydatki powstałe z tego powodu.

  1. Standard zawartości informacji

6.1 Obiecują Państwo, że korzystając z usługi nie będą popełniać żadnych czynów niezgodnych z prawem ani niewłaściwych zachowań, do których należą (ale nie tylko).

6.1.1 Wysyłanie, przekazywanie lub udostępnianie informacji zawierających jedną z następujących treści:

1) Sprzeczność z podstawowymi zasadami określonymi w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC);

2) Zagrożenie bezpieczeństwa państwa, ujawnienie tajemnicy państwowej, obalenie władzy państwowej i sabotowanie jedności państwa;

3) Naruszenie honoru i korzyści państwowych;

4) Podżeganie do nienawiści narodowej i dyskryminacji oraz sabotowanie jedności narodowej;

5) Niszczenie polityki religijnej państwa;

6) Rozpowszechnianie plotek, zakłócanie porządku społecznego i niszczenie stabilności społecznej;

7) Rozpowszechnianie obsceniczności, pornografii, hazardu, przemocy, morderstw i terroru lub podżeganie do przestępstwa;

8) Obrażanie lub oczernianie innych osób oraz naruszanie praw i interesów prawnych innych osób;

9) Zawierające treści pozorne, oszukańcze, krzywdzące, zawierające groźby, naruszające prywatność innych osób, nękające, naruszające prawo, oszczercze, szorstkie, nieprzyzwoite lub moralnie odrażające;

10) Zawierające inne treści ograniczone lub zabronione przez obowiązujące ustawy, rozporządzenia, regulaminy, przepisy i inne normy prawne.

VII. Polityka prywatna i dane

7.1 Ochrona Państwa danych osobowych jest dla ICSD Philipiak sprawą kluczową. ICSD Philipiak stosuje Politykę Prywatności, w której ujawnione są treści związane z posiadaniem i ochroną własności intelektualnej, gromadzeniem, wykorzystywaniem, udostępnianiem, przechowywaniem i ochroną itp. Państwa informacji. Zaleca się dokładne zapoznanie z Polityką Prywatności ICSD Philipiak.

VIII. Klauzule wyjątkowe

8.1 Jeżeli ustawy i przepisy nie stanowią inaczej, ICSD Philipiak dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo, ważność, dokładność i niezawodność licencjonowanego oprogramowania oraz technologii i informacji z nim związanych, jednak ICSD Philipiak nie jest w stanie zagwarantować tego samego ze względu na ograniczenia wynikające z dostępnych obecnie technologii.

8.2 Przyjmują Państwo do wiadomości, że ICSD Philipiak nie będzie ponosić odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty spowodowane siłą wyższą i niewykonaniem zobowiązania przez stronę trzecią.

8.3 Będą Państwo odpowiedzialni za obrażenia personelu lub przypadkowe lub pośrednie obrażenia spowodowane lub związane z jednym z następujących wypadków: 1) Osoba trzecia korzysta z licencjonowanego oprogramowania lub zmienia Państwa dane bez zezwolenia; 2) Wydatki i straty powstałe w wyniku korzystania z licencjonowanego oprogramowania;

3) Niezrozumienia przez Państwa oprogramowania licencjonowanego; 4) Innych strat związanych z oprogramowaniem licencjonowanym, powstałych z przyczyn niezależnych od ICSD Philipiak.

8.4 Każde inne licencjonowane oprogramowanie pochodne, które nie zostało opracowane i wydane przez ICSD Philipiak lub na którego opracowanie i wydanie ICSD Philipiak nie udzieliła zgody, jest oprogramowaniem nielegalnym. Pobieranie, instalowanie i używanie takiego oprogramowania może powodować nieprzewidywalne ryzyko. ICSD Philipiak jest wolna od odpowiedzialności prawnej i sporów z tym związanych, a ICSD Philipiak ma prawo do zawieszenia lub wypowiedzenia licencji na aplikację i/lub inne wszelkie usługi.

8.5 Zostali Państwo poinformowani, że korzystanie z inteligentnej platformy ICSD Philipiak i jej dostawcy wiąże się z usługą internetową, na którą mogą mieć wpływ niestabilne czynniki na wszystkich łączach. Pomimo podjęcia przez ICSD Philipiak środków zabezpieczających, usługa może zostać zawieszona, zakończona, opóźniona, może wystąpić ograniczenie zastosowania lub awaria aplikacji z powodu nieodłącznych wad Internetu i e-komunikacji, jak również czynników pozostających poza rozsądną kontrolą którejkolwiek ze stron Umowy (w tym m.in. pożar, powódź, atak terrorystyczny, zaraza, klęski żywiołowe, zamieszki, wirus terminala, atak hakerów, błąd sieci i błąd terminala). Niniejszym zgadzają się Państwo na ponoszenie powyższych ryzyk i zgadzają się Państwo, że ICSD Philipiak jest wolny od wszelkiej odpowiedzialności, gdy na normalne funkcjonowanie usług ma wpływ wystąpienie powyższych ryzyk.

  1. Wypowiedzenie Umowy i naruszenie Umowy

9.1 Powinni Państwo rozumieć, że korzystając z usług ICSD Philipiak powinni Państwo używać licencjonowanego oprogramowania zgodnie z zakresem uprawnień, szanować własność intelektualną oprogramowania i treści zawartych w oprogramowaniu oraz wykonywać obowiązki zgodnie z Umową. ICSD Philipiak wypowie licencję na aplikację, jeżeli będzie Pan istotnie naruszał Umowę.

9.2 Stosowanie przez Państwa oprogramowania opiera się na usługach pomocniczych świadczonych przez spółki powiązane z ICSD Philipiak. Naruszenie warunków, umów, regulaminów, anonsów i innych odpowiednich przepisów ICSD Philipiak i spółek z nią powiązanych może spowodować niepowodzenie w normalnym użytkowaniu licencjonowanego oprogramowania, w którym to przypadku ICSD Philipiak będzie uprawniona do wypowiedzenia licencji na aplikację lub podjęcia środków mających na celu ograniczenie Państwa licencji na aplikację lub innych praw i interesów kontrolowanych przez ICSD Philipiak zgodnie z ustaleniami Umowy, w tym zawieszenia lub wypowiedzenia Państwa licencji na aplikację.

9.3 W przypadku naruszenia przez Państwa Umowy lub innych umów zawartych z ICSD Philipiak, ICSD Philipiak i jej dostawcy mają prawo powiadomić firmy powiązane, żądając od nich podjęcia środków ograniczających Państwa prawa i interesy, w tym żądając od firm powiązanych zawieszenia lub zaprzestania świadczenia części lub całości usług na Państwa rzecz, a także prawnie ogłosić o naruszeniu przez Państwa umowy na stronach internetowych prowadzonych lub faktycznie kontrolowanych przez nie.

9.4 Licencjonowane oprogramowanie jest pobierane z platformy pobierania i powinni Państwo przestrzegać postanowień platformy pobierania, platformy systemowej i produkcji terminalu dotyczących sposobów zastosowania i ograniczeń licencjonowanego oprogramowania. Jeżeli wyżej wymieniona osoba trzecia potwierdzi, że naruszają Państwo umowę i wymagane jest leczenie ICSD Philipiak i jej dostawcy, ICSD Philipiak może na żądanie osoby trzeciej wypowiedzieć Państwu licencję na stosowanie.

9.5 Po wygaśnięciu licencji na aplikację powinni Państwo zaprzestać używania licencjonowanego oprogramowania i zniszczyć wszystkie jego kopie.

9.6 Muszą Państwo ponosić wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą, jeżeli ICSD Philipiak i inni użytkownicy poniosą straty spowodowane naruszeniem przez Państwa warunków Umowy.

  1. Prawo właściwe i rozdzielność

10.1 Skuteczność, wyjaśnienie, zmiana, wykonanie i rozstrzyganie sporów dotyczących Umowy podlegają w możliwym zakresie prawu ICSD Philipiak. W przypadku braku odpowiednich ustaw i rozporządzeń, należy odwołać się do ogólnych międzynarodowych praktyk biznesowych i (lub) praktyk przemysłowych.

10.2 Spór wynikający z Umowy lub w związku z nią może być rozstrzygnięty przez Państwa i ICSD Philipiak w drodze polubownych negocjacji lub poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla ICSD Philipiak, o ile nie ogranicza to Państwa praw.

10.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane przez taki sąd za nieważne, nie będzie to miało wpływu na skuteczność innych postanowień lub jakiejkolwiek ich części, a Państwo i ICSD Philipiak będą w dobrej wierze wykonywać ważne postanowienia.